Система якості

 • На підприємстві впроваджена, задокументована та підтримується з постійним поліпшенням результативності інтегрована система управління якості, відповідно до вимог  GMP ЄС.
 • Основним документом системи управління якості на підприємстві ТОВ «ЛЮМ’ЄР ФАРМА» являється Настанова з якості, яка містить затверджену директором Політику в сфері якості, де визначені ресурси, відповідальність персоналу, процеси, необхідні для функціонування системи управління якості.
 • Відповідальність за ефективне функціонування системи управління якості на підприємстві  покладено на заступника директора з якості – Уповноважену особу. Контактний телефон: (044) 531-39-48
 Політика в сфері якості
 
  Стратегічна мета:
 •  встановлення пріоритету якості в усіх сферах діяльності виробництва ТОВ «ЛЮМ’ЄР ФАРМА» і всього персоналу;
 • максимальне задоволення вимог і очікувань споживачів.
Реалізація
Політики в області якості досягається за допомогою вирішення таких завдань:
 • Постійний розвиток і вдосконалення фармацевтичної системи якості та підвищення її результативності і ефективності відповідно до вимог GMP та міжнародних стандартів ISO серії 9000 для гарантії високої якості готової продукції.
 • Удосконалення, впровадження та використання сучасних технологій, спрямованих на підвищення якості продукції, що випускається.
 •  Постійний аналіз найсучасніших тенденцій ринку лікарських засобів.
 • Вибір надійних постачальників сировини і послуг, формування з ними взаємовигідних відносин на основі довіри і партнерства.
 • Персонал підприємства, що є основною ланкою в ланцюзі досягнення поставленої мети, усвідомлює мету та завдання по досягненню високої якості продукції, вносить пропозиції відносно вдосконалення функціонування підприємства.
 • Усі види діяльності співробітників підприємства, його постачальників та партнерів являються невід’ємними частинами процесу створення продукції.
 •  Стимулювання залучення співробітників підприємства в процеси забезпечення високої якості продукції; застосування мотиваційних принципів праці.
 •  Забезпечення своєчасного виявлення та, особливо, попередження небажаних проблем та помилок, здійснення аналізу причин їх виникнення та визначення комплексу коригувальних та попереджувальних заходів, необхідних для ліквідації цих причин.
      Створення умов, що забезпечують усвідомлене залучення працівників до процесу управління якістю, постійне підвищення кваліфікації персоналу, створення сприятливих умов для залучення перспективних молодих фахівців, підтримка в колективі оптимального психологічного клімату.
      Гарантом ініціації прийнятої Політики в сфері якості, належного контролю її реалізації, попередження виникнення невідповідностей в повсякденній діяльності підприємства виступає керівництво підприємства.
      Принцип роботи керівництва компанії - чітка постановка цілей, персональна відповідальність і контроль виконання.
      Принцип роботи всього колективу - злагодженість і взаєморозуміння в досягненні цілей.